Detay için tıklayınız >>>
 

ISI PAYACI

ISI PAYAÇLARI ve ISI GİDERLERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA

Isı Payaçları apartmanlar, siteler, lojmanlar gibi merkezi olarak ısıtılan toplu konutlarda radyatörler üzerine monte edilerek, belirlenen bir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğu kapalı mekândaki ısının toplam miktarını tespit etmeye yarayan elektronik aygıtlardır. Isı Payaçlarının kullanımı ısınma giderlerinin kullanıcılara daha adil bir şekilde paylaştırılmasını sağladığı gibi büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle bizler, sizlerin Isı giderleri paylaşımınızı yeni nesil pay ölçerler veya yeni adıyla yeni nesil PAYAÇLAR ile daha adil, daha hızlı, daha doğru, daha konforlu, daha ekonomik gerçekleştiriyoruz. Kısacası SAYAÇ saymaktan, PAYAÇ paylaştırmaktan gelmektedir, son zamanlarda bu isim daha sevilerek, daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Hedefimiz bu hizmeti telsiz, sessiz ve dertsiz gerçekleştirmektir…

Payaçlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE, ISINMA GİDERLERİNİN BİREYSEL olarak PAYLAŞTIRILABİLMESİ için kullanılan cihazlardır. Diğer bir adı ile “ISI PAY ÖLÇER” olarak adlandırılan cihazlar yardımı ile ısınma maliyetlerini veya bir başka değişle yakıt giderlerinizi kullanım oranınıza göre paylaştırabilirsiniz. Günümüz PAYAÇLARI elektronik cihazlar olup her petek grubuna takılır ve peteğin belli bir dönem içinde ne kadar ısıttığını ölçerek, ısı tüketimini tespit eder.

Bu cihazlar hassas ölçme yaparlar, kullanıcının veya bir başkasının payacı üzerinde yanıltıcı değer sağlaması mümkün değildir. Enerji Verimlilik Yasası gereği, Mayıs 2012 yılına kadar bir geçiş süreci tanınmış ve bu tarihe kadar binalardaki kalorifer peteklerine pay ölçerlerin takılmış olması tavsiye edilmiştir. Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bu durum artık bir tercih değil, bir yükümlülüktür.

Yurt dışında Avrupa ülkelerinde 1984 yılından beri kullanılan ve merkezi sistemlerde kullanılmak zorunda olan pay ölçerler, ilk donanım ve sonraki bakım işlem masrafları bakımından oldukça ekonomiktir. Kullanım süreci başladıktan çok kısa bir süre içinde birçok fayda sağlar: Örneğin; PAYAÇ takılı radyatörler enerji tüketiminde %30 kadar bir tasarrufa neden oldukları görülmüştür. Bu oranlar Avrupa’da resmi kuruluşlarca verilmektedir. Tasarruflu kullanıma dikkat edilmesi demek ısınmamak anlamına gelmemektedir. Daha iyi ısınıp daha az bedel ödemek mümkündür. Tasarruf sağlanması sonucu kalorifer sisteminin de daha verimli çalışması ve daha az yıpranması sağlanabilir. Binada eşit ısınmaya eşit ücret sağlanmakta, yapılan tasarruf nedeni ile sıcak mekânda yaşamayı tercih edenler de yapılan tasarrufa ortak olmaktadır. Eskiye nazaran daha az bir yakıt bedeliyle aynı seviyede ısınma sağlanmaktadır. Boş duran veya sık seyahat eden daire sakinleri kaloriferlerinde ki vanalarını kısarak tasarruf gayreti içinde olacaklardır, bu işlem sayesinde binaya gelen fatura tutarı düşecek ve boşuna enerji sarf edilmeyecektir. Oda sıcaklığı arttıkça pencere açmak yerine kaloriferlerde vana kısılması veya kapatılması teşvik edilmiş olacaktır. Dairenin kuzeye bakması, çatı katı veya bodrum katı olması, yalıtımın tam olmaması gibi nedenler hesaplama işlemlerinde dikkate alınabilecektir. Kalorifer petek sayısı, kalorifer peteklerinin cinsi ve ölçüleri hesaplamalarda yasal parametreler olarak dikkate alındığından herhangi bir haksızlığa imkân tanımamaktadır. PAYAÇLAR sayesinde adalet yerine gelecek, merkezi ısınma artık daha fazla tercih edilir bir hale gelecektir. Bu şekilde bireysel kullanım adına yanlış bir uygulama ile kombi cennetine dönüşmüş ülkemiz bu yanlış uygulamaya son verecektir. Kombiler müstakil evler için tasarlanmıştır ve toplu konutlarda, 2000 m2 üzeri kullanımlara yasaklanmıştır. Bu şekilde zehirlenme ve patlamaların önüne geçilerek can güvenliği sağlanacaktır. Sıcak su kullanımı içinde arzu edilir ise harcanan kaloriyi hesaplayan paylaştırma sistemi de uygulanabilir. Hesapların yöneticiye bilgisayar çıktısı olarak verilmesi ile yöneticinin işlem yapma yükü kalmamaktadır. Bu raporlama kâğıt tüketimini aza indirmek amaçlı, elektronik ortamda pdf dosyası veya şirket web sitesinden yöneticiye sunulmaktadır. Şirket cihazları her ay daireye girmeden okur, tüketim ve paylaşım raporunu yöneticiye verir. Daireler arası mahsup işlemleri ise yönetici tarafından yürütülür. Yukarıda kısaca faydaları sıralanan PAYAÇLAR’ın sorun yaratması yerine adil paylaşıma imkân yaratması nedeniyle komşuluk münasebetlerini de olumlu etkilediğini söylemek mümkündür.

PAYAÇ kullanımına veya adil paylaşım sistemine geçmek için önce binanın genel kurul toplantısında karar alınması gerekmektedir. Bu toplantı kararında aşağıda ki hususların belirtilmesi faydalıdır:

 • Genel kullanıma katılım payı daire başına ne kadar olacaktır. ( Önerilen oran %30 kadardır) Bu şu anlama gelmektedir: Genel yakıt faturasının %30 kadarı kullanıcılar arasında eşit oranda paylaşılacak, kalan %70 kısmı ise PAYAÇLAR’ ın göstergesi sonucu yapılan hesaplamalar ile paylaşılacaktır. Bu oran karar defterinde belirtilir.
 • Aylık giderler önce eşit olarak yönetime ödenir. Dönem sonu PAYAÇLARIN hesaplamasına göre müteakip dönem içinde mahsup edilir.
 • Umumi alanlarda bulunan (Merdiven, kapıcı dairesi vs) kaloriferlerin giderlerinin hangi oranda paylaşılması gereği hususu belirtilmelidir.
 • Kuzey veya çatı katlarında iyi olmayan yalıtım varsa bu husus hesaplamalara yansıtılır / yansıtılmaz hususu belirtilir.
 • PAYAÇ takılması için sözleşme yapılmasını müteakip montaj için gün belirlenir. Belirlenen gün bina da ilan edilir ve ilan edilen gün PAYAǒ lar montaj ekibi tarafından petekler üzerine monte edilir. Montaj işlemi daire de ki radyatör sayısına bağlı olarak yaklaşık 15-30 dakika kadar sürmektedir.
 • Okuma işlemi: Bu işlem belirlenen tarihler arasında yetkililer tarafından yapılır. Hesap işlemleri için dönem içinde gelen yakıt faturaları dikkate alınır. Her bir dairenin ısınma giderleri için ödediği bedeller de liste olarak yönetim tarafından firmaya verilmelidir.

PAYAÇLAR ilk kullanıldığı eski dönemlerde mekanik olarak çalışan ve buharlaşma esası ile ölçüm yapan aletlerdi, ancak bu gün dijital göstergeli ve/veya kablosuz (telsiz) bağlantı kurulabilen aletlerle tespit yapılmaktadır. Sıcak su harcamaları da ayni şekilde hesaplanacak ise sıcak su tesisatına Sıcak Su ve Hesap ünitesinden oluşan KALORİMETRE veya ISI SAYAÇLARI takılmalıdır. Yine bunlarda 2 çeşit olup dijital göstergeden manüel okumalı, kablolu veya kablosuz radyo bağlantı ile okumalı olarak çeşitleri vardır. Harcamanın okunması işlemleri için manüel cihazlarda 1 yıllık dönemler içinde yapılmakta, kablosuz sistemlerde ise daha sık okuma işlemi yapılabilir. Kablosuz sistemde daireye girmeden haricen okuma imkânı vardır. Manüel cihazlarda ise petekler üzerindeki PAYAÇ değerlerinin teke tek okunması ve pay ölçerin takılı olduğu peteklerin bulunduğu mekâna girmek ve okumak gerekir. PAYAǒ ların merkezi sistem ile ısınan tüm peteklere takılması şarttır. Bu nedenle merdivenler, bina girişi, varsa kapıcı dairesi vs alanlarda bulunan kalorifer peteklerine de PAYAÇ takılır. Bu peteklerin yaptığı harcama yönetimin hesabına yapılan umumi harcamalar hanesine yazılır. PAYAÇ sadece ilk donanım esnasında satın alınır. Müteakip seneler sadece okuma ve hesap işlemleri yapılır, bu işlem esnasında cihaz içindeki özel pil değiştirilir. Herhangi bir nedenle petek üzerindeki PAYAC’ın kırılması, hasara uğraması gibi durumlarda derhal yetkili şirkete haber verilmelidir. Bu durumlarda hasara uğramış alet ücreti karşılığı değiştirilir. Okuma esnasında kırık cihaz tespiti halinde, ısı tüketimi en yüksek değerden hesaplanır. Cihazda oluşan bir arıza ise garanti kapsamında ücretsiz değiştirilir. PAYAǒ ların ilk montajı, dönem okuma işlemleri ve pil değişikliği için sözleşmede yazılı ücretler alınır. Bu ücretlerin tahsilâtı yöneticiden alınmaktadır. Cihazlar ilk montajı takip eden 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanıcı kaynaklı hasarda garanti geçersiz olup mutlaka yetkili şirket tarafından değiştirilmelidir. Bu hususlar sözleşmede yer alır. Şirket kayıtlarında bulunan cihazların başkası ile değiştirilmesi mümkün değildir. PAYAÇ okumalarında yetkili şirket kayıtları geçerlidir. Okuma esnasında daire maliki isterse nezaret edebilir. Tüm ülkelerde kullanılan bu tip paylaşım sistemleri hata oranları çok küçük olan sistemlerdir. PAYAÇLAR ISO9001, VDE Alman standartları onaylıdır. PAYAÇLAR’ ın sadece yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından takılması tavsiye edilir.

ISI PAYAÇLARI MARKA ve MODELLERİ TEKNOLOJİK DÜZEYİ HAKKINDA

Isı PAYAÇLARI buharlaşma esasına göre ölçüm yapmakta ve senede sadece iki dönem halinde okunduğu zamandan günümüze, yasa gereği aylık veya daha sık zaman aralıklarıyla yapılması mecburiyeti ortaya çıktığından dolayı ve daireye girilmeden okunması talebi sonunda, alçak frekans radyo teknolojisi ile çalışmaya başladılar. Üreticiler artan talepler üzerine bu ürün ailesinin AR-GE çalışmalarına hız vermek zorunda kaldılar. Son zamanlarda en iyisini üretmek amacıyla bir yarışa girdiler. Bu cihazlar uzak doğuda üretilip, Avrupa’ da programlanıp, kalibre edilerek, Avrupa’ dan ithal, kısaca CE ve PTB veya MID kalite güvence belgeleriyle yurdumuza sokuldu. Buda tüketicide ucuz uzak doğu malları gibi bir algılanmaya sebep oldu. Isı sayacı ve Su sayaçlarının yerli üretilmesine karşılık, PAYAÇLAR henüz yerli üretilmemiştir. Günümüze kadar yüz binlerce piyasada var olan tüm marka pay ölçer ve ısı sayaçlarını projelerinde kullanan bizler, 2012 senesi itibariyle 100 % Avrupa’ da üretimi gerçekleşen ürünlerin satışını yapmaya karar verdik. Ayrıca yerli üretim için çalışmalarımız devam etmektedir. Daha sık, daha hızlı, doğru ve hassas ölçüm kabiliyetleri yanı sıra, pil ömrü, iletişim metotları, ağ yapıları, protokolleri ve RFID, GPRS teknoloji kullanımlarında farklılıklar sunmaya başlayan ürünler arasında müşteri taleplerini en iyi karşılayan ürünlerin seçimi bu işte esas alınmalıdır. 10 yıl gibi bir süre kullanılması düşünülen elektronik ölçü aletlerinin sadece maliyet kıstaslarına göre seçimi yapılırsa yanlış yerden tasarruf edilmiş olunacaktır. Şimdiye kadar yaşanan iletişim ve okuma sırasında ki algılama, okuyamama gibi geleneksel problemleri yeni nesil ürünlerimizde ortadan kaldırdık. Yeni nesil ürünlerimizde artık bu sorunlar yaşanmamaktadır. Yeni nesil payaçlarımızda telsiz ara biriminde yapılan güçlendirme ve ayarlamalar sayesinde telsiz bilgi iletişiminde payaç ve mobil okuma cihazları arasında ki iletişim, hız problemleri tamamen ortadan kaldırılmıştır, artık hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Aşağıda yeni nesil ürünlerin farklı özellikleri hakkında genel bir bilgi verilmeye çalışılmaktadır:

Programlama ve Veri Aktarımı kızıl ötesi veya optik ara birim yerine artık RFID ara birim üzerinden yapılmaktadır. Bellek kapasitesi 10 senelik bilgi kaydını muhafaza edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bellek de yer açmak için kayıt silme mecburiyeti yoktur. Ayrıca radyatör sensörü ( Hissedici ) üç yeni avantajı beraberinde getirmektedir. Petekler ile direk teması sağlayan yeni hissedici modeli en hassas ve doğru ölçümün yapılmasını sağlamaktadırlar. Cihaz radyatöre temasında otomatik olarak sevkiyat durumundan işletme durumuna geçmektedir ve 0 birim ile işletime başlar. Kısacası cihaz kendini otomatik olarak sıfırlar. Sıfır bir cihaz montajı yapıldığı güvence altına alınmıştır. Cihaz üzerinde birikmiş bir veri bulunmaz. Cihaz ile ölçüme müdahale etme eylemi derhal hissedicinin belleğe gönderdiği sinyal ile tespit edilir ve her an ispatı mümkündür. Bu şekilde cihazı yanıltmak hiçbir şekilde mümkün olamamaktadır. Doğru ölçüme mani olabilecek yerlerde cihaz uzaktan hissedici donanım ile kullanılır. Bu durumda her şartta doğru ve adil ölçüm gerçekleştirilir. Donanım ve yazılımlar yeni cihazlara teknik gelişmelere uyumu sağlanmıştır. Bu ürünler tamamen Avrupa’da ve Avrupa Kalite Standartları ile yıllarca edinilmiş deneyimlerin bilgisi dikkate alınarak, kaliteye son derece önem verilerek üretilmektedir. Bu şekilde müşteri ve ileriye yönelik talepler süratle gerçekleştirilebilir.

Telsiz Payaçlar ve Su sayaçları gibi tüketimini ölçmeye yarayan cihazlar bu gün genelde RFID-Arabirimi (radio frequency identification) ne sahiptirler. Bu arabirim alçak radyo frekansında çift dalga boyunda çalışan yani hem okuma hem de yazma işlemi yapabileceğiniz şekilde çalışır. Bu ara birimin en önemli avantajı cihazda bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaksızın çalıştırmasıdır. Bu teknolojiler pilleri bitmiş olsa dahi, parametreleri payaçlara yazma, programlama ve cihazda ki tüketim değerleri gibi birçok veriyi okuma imkanına sahiptirler. Okuma cihazı fonksiyonu yanı sıra okuma kartı 2 GB kapasitede bir SD kartı görevini de yerine getirir. Bu kapasitede Okuma verilerini PDA cihazından firma bilgi sayarına aktarmaya yarar. Ayrıca Okuyucu ve Toplayıcı için gerekli her türlü yazılım kartlar yanı sıra pakete dâhildir. Payaçlar veya su saatlerinde ki bilgi transferi bir kısım modellerde özellikle okuma işlemi, binanın içine girmeden kapı önünden okuyucu personelin kemerinde taşıdığı bir telsiz MFE cihazı ile yapılmaktadır. Bu cihazda toplanan veriler Bluetooth ile Pocket PC ye taşınır. MFE içersinde ki Lityum akü kolaylıkla her prizden, taşıta ki taşıt çakmağından veya bilgisayarınızın USB ara biriminden şarj edilebilir.

Okuma işleminde mutlak surette Okuma veya Toplama yazılımı ile çalışan bir Pocket PC mevcuttur. Wireless hiçbir Pocket PC ye bağlı değildir, bu şekilde mevcut her hangi marka bir Pocket PC nizi bu işlem için kullanabilirsiniz. Pocket PC nizin bir adet SD Kart girişi ile Bluetooth ara biriminin olması yeterlidir. Pocket PC işletim sisteminin Windows Mobile 6.0 sürümünün olmasına da dikkat edilmelidir. Okuyucu cihaz parametrelerinin ve okuma verilerinin RFID ara birim üzerinden belleğe alınması için geliştirilmiştir. Çok dilli kullanıma izin veren kullanıcı ara yüzü, Kullanıcı Yönetim Fonksiyonu ve güvenlik katmanları yazılımın esnekliği yanı sıra güçlülüğüne sadece belirgin birkaç örnek teşkil etmektedir.

Bu yazılım okuma işlemini yapan personelin güvenilir bir şekilde hızlı çalışmasını sağlar. Bu yazılım sayesinde okuma değerleri paylaştırma yazılımına düzgün ve hatasız bir şekilde taşınır. Bu yazılım POCKET PC için geliştirilmiş ve birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir:

 • Manüel okumayı ve telsiz okumayı destekler (elden veya RFID üzerinden)
 • Paylaştırma ve Raporlama sisteminden okuma verilerinin yüklenmesini sağlar.
 • Okuma–Verilerinin manüel dökümünün yapılmasını destekler.
 • Daire, Tüketici ve Cihaz bilgilerinin manüel uyarlanmasını sağlar.
 • Algılanamayan cihazları bildirir.
 • Bozuk cihazları tespit eder. Tüketicinin yanıltmak veya hileli kullanım amacıyla oynadığı cihazları tespit eder ve raporlar.
 • Cihaz algılama yani çekim gücünü ayarlar ve bildirir.
 • Okuma protokolünü düzenler, basılı veya PDF bilgi dökümünü yapar, raporlar.
 • Okuma protokolünün Bluetooth ®-Yazıcısı üzerinden alınmasını sağlar.
 • Kullanıcı ara yüzü, yerel dillere çevrilebilir.
 • Kullanıcı Yönetimi ara yüzü mevcuttur.

Şu sırada İTALYA’ dan ithal ettiğimiz ve EMEA bölgesi Münhasır Temsilcilik haklarına sahip olduğumuz, SAVE ENERGY tarafından üretimi yapılan GUISTO 100R yeni nesil payacımızın özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

GUISTO 100R Isı Payacı, radyatör ve ortam sıcaklığının denetlenmesi için iki adet son derece hassas sıcaklık algılayıcısına sahiptir. Okuma işlemi 868 MHz. radyo frekansı ile uzaktan yapılır. GUISTA 10 + 2 yıl ömürlü bir adet pil ile çalışır. Montaj esnasında cihazlar mühürlenir ve bu sayede yetkisiz kişilerce müdahaleler engellenmiş olur. Tüketimi ve hata bildirimini gösterebilen LCD ekranına sahiptirler. Çift sensor, 10+ 2 yıl pil ömrü (lityum pil), çok düşük SAR değeri (0,000028 W/Kg), otomatik kendi kendine kontrol sistemi, her iki dakikada bir tüketim görüntüleyebilme özelliğine sahiptirler, anlık ve 1 yıl öncesine kadar tüketim görüntüleyebilme özelliği, tüketim verisini günlük olarak depolayabilme özelliği, geçmiş 5 yıla kadar tüketim saklama özelliği, sadece okuma sırasında aktif olan radyo frekansı, % 100 Avrupa üretimi. EN834 (HKVo ID. A1.01. 2009) ve CE ( ID 0051) sertifikalı, ince ve dekoratif İtalyan tasarımına sahiptir. GUISTO 100R için ölçüm başlangıç değerleri radyatör yüzeyi en az 28°C olmalıdır. Oda sıcaklığı için varsayılan sabit değer 20°C’ dir. GUISTO 100R için özel olarak hazırlanmış ısı giderleri paylaşım sistemi yazılımı bu yeni nesil ürünü en iyi şekilde desteklemektedir.